Polityka prywatnoci

Niniejsza Polityka prywatnoci okrela zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Pfp Polska sp z o.o. z siedzib w Majdan 63, 05-462 Wizowna (dalej zwanym Serwisem internetowym), prowadzcym sklep pfp-polska.pl pod adresem http://pfp-polska.pl (dalej zwanym Witryn). Serwis internetowy dokada wszelkich stara i podejmuje wszelkie niezbdne dziaania w celu zapewnienia poszanowania Pastwa prywatnoci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupw w ramach sklepu.

Jakie dane zbiera Serwis internetowy w sposb automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Serwis internetowy nie zbiera w sposb automatyczny adnych danych, z wyjtkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to mae pliki tekstowe wysyane przez Serwis internetowy i przechowywane na Pastwa komputerze zawierajce pewne informacje zwizane z korzystaniem przez Pastwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane s przez Serwis internetowy w celu obsugi Witryny i zapewnienia moliwoci udostpnienia Pastwu interesujcych informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamitywania dokonanych przez Pastwa zakupw. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis internetowy mog mie charakter tymczasowy lub trway. Tymczasowe pliki cookies s usuwane z chwil zamknicia przegldarki, natomiast stae pliki cookies s przechowywane take po zakoczeniu korzystania przez Pastwa z Witryny i su do przechowywania informacji takich jak Pastwa haso czy login, co przyspiesza i uatwia korzystanie z Witryny. W kadym wypadku mog Pastwo zablokowa instalowanie plikw cookies lub usun stae pliki cookies, wykorzystujc stosowne opcje Pastwa przegldarki internetowej. W razie problemw doradzamy skorzysta z pliku pomocy przegldarki lub skontaktowa si z producentem przegldarki, z ktrej Pastwo korzystacie. Obok plikw cookies Serwis internetowy moe rwnie gromadzi dane zwyczajowo zbierane przez administratorw systemw internetowych w ramach tzw. logw lub plikw dziennika. Informacje zawarte w logach mog obejmowa m.in. Pastwa adres IP, rodzaj platformy i przegldarki internetowej, dostawc Internetu oraz adres strony, z ktrej weszlicie Pastwo na Witryn. Niektre podstrony w ramach Witryny oraz inne rodki komunikacji z Pastwem mog zawiera tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalaj na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na ktry zaadowana zostaa strona, na ktrej web beacon zosta zamieszczony, numer URL strony, czas zaadowania strony, rodzaj przegldarki, jak rwnie informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywnoci naszych reklam. Dane te bd archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu uytkownikw Witryny. Dane te nie bd czone z przekazanymi przez Pastwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera Serwis internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupw?

Serwis internetowy bdzie od Pastwa zbiera nastpujce dane osobowe za porednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupw i procesu rejestracji na Witrynie: 1) nazwisko i imi, 2) adres zameldowania na pobyt stay, 3) adres do korespondencji, jeeli jest inny ni adres zameldowania, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu. Podanie powyszych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Ponadto, Serwis internetowy moe zbiera od uytkownikw informacje o numerze PESEL w celu sprawdzenia wiarygodnoci kredytowej w przypadku wybrania usugi "Patnoci na rachunek". Podanie powyszych danych jest dobrowolne i wymaga Pastwa zgody i jest konieczne wycznie dla realizacji wskazanych powyej celw. Podkrelamy, e nie musz Pastwo podawa tych danych, jeeli nie chc Pastwo korzysta z wskazanych powyej moliwoci. Przysuguje Pastwu prawo dostpu do treci swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: cytaty@pfp-polska.pl.

Marketing Serwisu internetowego

O ile Pastwo wyrazili na to zgod (zapis do newslettera), podany przez Pastwa adres e-mail oraz numer telefonu bdzie wykorzystywany w celach marketingowych wasnych produktw. Zgoda moe by cofnita w kadym czasie.

Udostpnienie informacji

W celu realizacji umowy Serwis internetowy moe udostpnia zebrane od Pastwa dane do nastpujcych podmiotw: firmy kurierskie, systemy patnoci. W takich przypadkach ilo przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chc Pastwo cofn wyraon w tym zakresie zgod, prosimy o przesanie takiej informacji na adres cytaty@pfp-polska.pl. Ponadto, podane przez Pastwa informacje mog zosta udostpnione waciwym organom wadzy publicznej, jeeli wymagaj tego obowizujce przepisy prawa. Instytucj kredytow, przy pomocy ktrej Serwis internetowy przeprowadza ocen kredytow/stosuje procedur scoringow jest Krajowy Rejestr Dugw Biuro Informacji Gospodarczej SA.

rodki techniczne i Pastwa obowizki

Serwis internetowy dokada wszelkich moliwych stara, aby zabezpieczy Pastwa dane i ochroni je przed dziaaniami osb trzecich. Stosujemy wszelkie niezbdne zabezpieczenia serwerw, pocze i Witryny w celu ochrony Pastwa danych. Wszystkie poczenia zwizane z wykonywaniem przez Pastwa patnoci elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, bd nastpowa za porednictwem bezpiecznego szyfrowanego poczenia. Podjte przez nas dziaania mog okaza si jednak niewystarczajce, jeeli sami nie zachowaj Pastwo zasad bezpieczestwa. W szczeglnoci musz Pastwo zachowa w poufnoci login i haso do Witryny i nie udostpnia ich osobom trzecim. Prosz pamita, e Serwis internetowy nie bdzie zwraca si do Pastwa o ich podanie, z wyjtkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz [inne]. W celu uniemoliwienia korzystania z pastwa konta osobom nieuprawnionym prosimy si wylogowa po zakoczeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposb moecie Pastwo korzysta z przysugujcych praw?

Maj Pastwo moliwo podgldu i edycji Pastwa danych, w kadym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu si z uyciem adresu email/numeru telefonu oraz hasa. W sytuacji, gdy zapomnicie Pastwo hasa lub wystpienia innych problemw z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: cytaty@pfp-polska.pl. Przysuguje Pastwu prawo do dania informacji o treci danych przechowywanych na Pastwa temat, jak rwnie prawo do dania zmiany, zablokowania lub usunicia danych, a take prawo do sprostowania bdw, uzupenienia lub uaktualnienia Pastwa danych. Maj Pastwo rwnie moliwo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pastwa danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@pfp-polska.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mog pojawia si okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dziaaj niezalenie od Witryny i nie s w aden sposb nadzorowane przez Serwis internetowy. Strony te mog posiada wasne polityki dotyczce prywatnoci, z ktrymi zalecamy si zapozna. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialnoci za zasady postpowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeenia

Pytania i zastrzeenia dotyczce niniejszej Polityki prywatnoci mog Pastwo zgasza pod adresem: kontakt@pfp-polska.pl.

Zastosowanie systemu analizy sieciowej

W Witrynie pfp-polska.pl jest wykorzystywany system analizy sieciowej Google Analytics, ktry moe by wykorzystywany do tworzenia profilw uytkownikw pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. System jest uywany do cigego udoskonalania serwisu.

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,